$10.000 trong 3 tuần với quảng cáo native ads.

Chủ yếu là cần luyện tiếng Anh cho đến mức thành thục. Vì đó là một lợi thế vô cùng lớn.

Scroll to Top