Phần 30.2 – Cày cuốc với Bing ads (ngoài chủ đề một tý)

Hiện tại thì có một số huynh đệ đang muốn chiến Bing Ads, nên lão phu viết bài này để trợ giúp mọi người.

Về bing ads thì cũng không hề khó, mà nó dễ hợn Pop Traffic rất nhiều. Khi bạn đã làm được pop traffic rồi thì cái gì cũng chơi được.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top