Phần 16: Giải thích phần 15 – thiết lập amazon s3, CDN, DNS

Tên miền, Amazon S3, Cloudfront, Route 53 hoạt động như thế nào.

Đầu tiên, tất cả các file, các trang web mà bạn thấy trên internet, chúng đều được lưu online.

Amazon S3 và các công ty hosting là nơi lưu trữ đó. Chúng ta đăng landing page lên, lưu landing page online để người dùng có thể truy cập.

Và landing page sẽ được lưu trên một server – là một địa điểm vật lý. Ta gọi đó là location hoặc region. Đó là nơi đặt máy chủ.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top