Phần 25: Test landing page và offer – Part 1

Trong phần này, chúng ta sẽ học các test và tối ưu để có lợi nhuận.

Kiến thức rất nâng cao, đọc một lần chưa chắc đã kỹ, nếu có gì chưa hiểu, bạn hãy đọc lại các phần trước nhé.

Phần này sẽ nâng cao hơn một tý.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.


1 thought on “Phần 25: Test landing page và offer – Part 1”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top