Phần 27: Nhanh chóng kết hợp bảng thông số doanh thu và chi tiêu.

Khi tối ưu thông số của các placement, chúng ta cần biết là đã chi tiêu bao nhiêu và lợi nhuận bao nhiêu, để có thể đưa ra quyết định.

Vấn đề là, đa số các nguồn traffic không có tùy chọn hiển thị giá cost từ công cụ tracker. Và đôi khi, giá cost đo bị sai lệch.

Và nếu bạn muốn upload thông số lên tracker thì sẽ rất tốn thời gian…

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.


1 thought on “Phần 27: Nhanh chóng kết hợp bảng thông số doanh thu và chi tiêu.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top