Phần 30.1: Phòng ngừa và xử lý việc banned tài khoản nguồn traffic.

Phòng ngừa: Đọc kỹ điều khoản của nguồn traffic. Họ cho phép chạy quảng cáo cái gì thì phải có cái đó.

Ví dụ, nếu họ bắt buộc trang landing page cần có Privacy Policy hay Term of Condition, thì phải làm cái đó trên landing page. Nếu họ bắt buộc landing page cần có https thì cần thêm https vào (Zeropark họ bắt buộc).

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

1 thought on “Phần 30.1: Phòng ngừa và xử lý việc banned tài khoản nguồn traffic.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top