Phần 34: Các thủ thuật blacklist và whitelist – Ví dụ thực tế.

Trong các phần trước thì tôi đã trình bày rất nhiều kiến thức, có thể bây giờ bạn đang chóng mặt. Đừng sợ, trong bài này tôi sẽ cho bạn ví dụ minh họa để dễ hiểu.

Để cho đơn giản, thì chúng ta giả sử tất cả thông số bên dưới là:

1. Thông số của một ngày.

2. Thông số từ cặp offer + landing page chiến thắng.

Ví dụ sẽ là chiến dịch PopAds. Chiến thuật tối ưu có thể được áp dụng đối với các nguồn traffic khác. Quan trọng là phải nhớ thủ thuật 1, tức là ta chỉ có thể tối ưu các thông số mà nguồn traffic cho phép.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

1 thought on “Phần 34: Các thủ thuật blacklist và whitelist – Ví dụ thực tế.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top