Phần 37: Đăng ký vào nhiều nguồn traffic mới, nhiều affiliate network mới.

Cho tới hiện tại thì bạn đã chạy offer ở Mobidea, và sử dụng hai nguồn traffic là PopAds và PropellerAds. Đó là những network ổn định, dễ làm, nên bạn hãy tập trung vào đó một thời gian.

Trong bài này, tôi sẽ cho bạn thêm một vài kiến thức quan trọng, cùng một danh sách network và nguồn traffic mà bạn có thể đăng ký để mở rộng quy mô.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

1 thought on “Phần 37: Đăng ký vào nhiều nguồn traffic mới, nhiều affiliate network mới.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top