Phần 4: Đăng ký và thiết lập chiến dịch trên PropellerAds.

PropellerAds là một nguồn traffic. Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn bạn đăng ký và thiết lập chiến dịch trên PropellerAds, để có thể mua traffic, và kéo traffic vào trang offer.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

1 thought on “Phần 4: Đăng ký và thiết lập chiến dịch trên PropellerAds.”

  1. Pingback: Danh sách bài học – Khu Cấm Địa – Thông Thiên Phong

Comments are closed.

Scroll to Top