[Case Study] Lợi nhuận $10.000 từ một placement trên SelfAdvertiser.

Sự thật là, sự khác biệt giữa cháy túi và tự do tài chính có thể phụ thuộc vào một placement. Không phải là một chiến dịch, mà chỉ là một placement website.

Để tìm được placement đó, thì dữ liệu chiến dịch phải có ý nghĩa thống kê, phải đặt giá bid cao và chiếm được những placement đó.

Một số affiliate khác đã tìm ra những placement đó, họ tạo những chiến dịch riêng với giá bid rất cao nhằm ăn trọn những placement như thế.

Đó là lý do mà bạn chơi media buyer mãi vẫn không có lợi nhuận.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top