Chi tiết cách bắt traffic ảo, bot traffic bằng bẫy JS.

Sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ biết cách vận dụng các công cụ tracking như BeMob, Voluum… để tạo bẫy JS, giúp giảm traffic ảo.

Để làm được điều đó, đầu tiên bạn cần một PHP server để lưu landing page, và tạo một chiến dịch để lọc bot. Và cần điều chỉnh số liệu cho rõ ràng, tránh bị hỗn loạn.

Yêu cầu:

  • Bật Custom Conversion (trên Voluum).
  • Sử dụng ít nhất 1 landing page.
  • Tạo offer riêng để dẫn dụ bot traffic.

Ưu điểm:

  • Phát hiện được cả bot có khả năng tự click, và bot không có khả năng tự click.
  • Không làm chậm tốc độ tải của landing page.
  • Không cần tạo script riêng để theo dõi dữ liệu (như là chuyển thông số từ chiến dịch này sang chiến dịch khác.
  • Công cụ bắt bot luôn ở chế độ bật.

Lưu ý: bạn cần học xong phần nhập môn trước, nên không thì sẽ rất khó hiểu bài viết này.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top