12. Thực hành test bot traffic – Cách 2

Sử dụng các test bot này bắt buộc phải có landing page. Nhưng ưu điểm của nó là landing page không bị chậm 0.2 giây như cách trước. Nhược điểm: bắt buộc phải có landing page. Một số trang landing page của AdFlex có form thu thập thông tin thì không được gọi là landing page mà gọi là offer page. Chính vì thế, cách này không thể áp dụng cho những trang đó, mà phải dùng cách 1.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top