Thiết lập tracking đúng cách: BeMob và AdFlex.

Dưới đây là hình ảnh chỉ cách thiết lập postback URL đúng trên AdFlex. Sau khi thiết lập đúng postback URL, thì ta có thể dễ dàng thống kê kết quả quảng cáo. Từ đó tối ưu chiến dịch để có lợi nhuận.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top