Khóa học: Facebook Affiliate 2.0: Leadgen Empires

Khởi động với Facebook marketing - Kéo follow và bán hàng trên Facebook

Đây là phiên bản tiến hoá Affiliate 2.0. Khoá học dạy bạn phương pháp chạy quảng cáo Facebook mũ trắng. Làm ăn bền vững lâu dài, không bị khoá tài khoản.

Facebook Affiliate 2.0: Leadgen Empires

Tổng kết khoá học

Premium course

Bonus: Xử lý vấn đề mà chiến dịch gặp phải

Premium course

Pen