6. Tạo chiến dịch retargeting quảng cáo trên Facebook

Thực hành tạo chiến dịch quảng cáo retargeting trên Facebook.

Nội dung bị khóa.

Nội dung này chỉ dành cho thành viên của Khu Cấm Địa.

Vui lòng đăng nhập để mở khóa.

Scroll to Top